Audio IC

音频处理控制器,AB类和D类音频放大器等通用型音频IC,适用于各种便携电子设备,如:笔记本电脑、PAD、电子玩具等。

Audio Amplifiers

KA8602

MC3419

MC34119

PA4819

LM4862

LM386

TA7368P

TDA8541

PA4871

PA4990

TBA820M

PA6204

AN17823

TDA2003

TDA2030

TDA2030A

A7240

TDA7360

LM1875

TDA2050

DPA5V3F

M4670*

LM4811

LM4880

TDA2822H

TDA2822

PA4894

M2073

TEA2025AH

PA3017

PA4867

PA3427

PA3428

PA3431

PA3202

PA4863

TEA2025

TEA2025A

TEA2025D

2206

PA3212

PA3312

PA3332

PA7522

TA8227AP

TA8207K

UA8229

PA1517

TDA1519B

TDA7266

TDA7499

TDA2004

PA2009

TDA7297

TDA1519C

PA2616

TDA22003

TDA7269

PA2005

TDA7265

UPA2008

TDA6375

TDA7377

TDA7375

TDA7388

TDA7052A

TDA7053A

PA4838

PA6021

PA7493

TDA7496L

PA7468

PA7469

TDA8496

A4537

3544

S486

3541

PA2308

PA3112

L3305

Audio Related Controller

UMPI06

ULV1012

U2429

UM2750

UM2752

ULV7084

U7313

UAP7313

UPC1237

ALDR605

ALDR632

ALDR6138

料号查询